Thursday, January 7, 2010

गूगल फ़ोन अब इंडिया मा

गूगल  फ़ोन अब इंडिया मा
अहीले इंडिया मा पनी गूगल फ़ोन लंच गरीएको छ . यस मा iphone मा पैने सुबीदा सबै गूगल फ़ोन मा पनी  राखीएको छ .

0 comments:

Post a Comment

^ Scroll to Top