Friday, October 15, 2010

Damn Small लिनुक्स मात्र ५० एम. बि. को

Damn Small लिनुक्स  मात्र ५० एम. बि. को

लिनक्स ओपेरतिङ सिस्टम मात्र ५० एम.बि. को यसलाई डाउनलोड गरी USB मा 
राख्न सक्नु हुन्छ। USB बाट नै BOOT गर्न सख्नु हुन्छ.

Download 
http://www.damnsmalllinux.org/download.html

0 comments:

Post a Comment

^ Scroll to Top