Tuesday, May 11, 2010

गुल्मी मा बिस्तारै बिकास निरमंड को काम हुदै छ

गुल्मी मा बिस्तारै बिकास निरमंड को काम हुदै छ. खाने पानी , बिजुली  र  यतायात को , गुल्मी का धेरै गाऊ हरु मा धेरै बिकास
भई सकेका छन. तर इ बिकास सबै कसको लागी हुदैछ त  नेता हरुलाई या जन्ताहरु लाई ?
   Khadgakot मा  बाटो निरमंड काम भई रहेको छ 

0 comments:

Post a Comment

^ Scroll to Top